بشریت آن قدر که از فکر حوادث ناراحت می شود از خود حوادث زحمت نمی بیند

پایگاه دیجیتال ایرانیان

Go Top