موفق کسي است که با آجرهائي که بطرفش پرتاب مي شود، يک بناي محکم بسازد

پایگاه دیجیتال ایرانیان

Go Top