بزرگترین آموزش دهنده و هدایت کننده ی انسان ،یکی رنج است و دیگری دشمن .دشمن عامل جهت گیری دقیق است

پایگاه دیجیتال ایرانیان

Go Top