اگر سه چیز نبود هیچ نیرویی سر آدمی را خم نمی کرد : فقر ،بیماری و مرگ امام حسین (ع)

پایگاه دیجیتال ایرانیان

Go Top