به آنچه اجتناب ناپذیر است تسلیم شو ،غیر ممکن را از دهانت محو کن و برای یافتن چیزهای نو و تازه به اطراف خویش نظر بیفکن.

پایگاه دیجیتال ایرانیان

Go Top